• การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
  คอนกรีตตัดแรง
  โดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • การทดสอบสลั้ม
  ตามมาตรฐาน ASTM C-143

 • การทดสอบหาปริมาณอากาศ
  ด้วยวิธีความดัน
  ตามมาตรฐาน ASTM C-231

 • การทดสอบระยะเวลาการก่อตัว
  ตามมาตรฐาน ASTM C-403

 • การทำก้อนตัวอย่างคอนกรีต
  สำหรับการทดสอบความต้านแรงอัด
  ของแท่งคอนกรีต

 • การทดสอบหาส่วนคละ (Sieve Analysis)
  ของวัสดุมวลรวม (Aggregate)